Group Segmentation

Target Group

Behavior Customer

Generation and Interest

Insight Marketing

Data-Driven analysis marketing online

Suggestion Strategy

Marketing,Communication Marketing for decision

Insight behavior customer's
วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพื่อต่อยอดกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาด

การได้เห็นภาพรวมของพฤติกรรมที่มีการพูดถึงบนออนไลน์เกี่ยวกับสินค้าและบริการทำให้เราเข้าใจบริบทภาพรวมของผู้บริโภคมีความสนใจไปในทางด้านไหน การปรับตัวให้ทันและทำการตลาดแนวใหม่สม่ำเสมอ Agile Marketing จำเป็นอย่างยิ่งในการทำธุรกิจในปัจจุบัน เพราะ Life time cycle ของสินค้านั้นมีระยะเวลาจำกัด การดูข้อมูลจาก Social Listening แล้วนำมาประกอบกับข้อมูลภายในจึงจำเป็นที่สุดในการทำการตลาดในปัจจุบัน

Data-driven marketing บริการของเรา

1.วิเคราะห์ Keywords เพื่อหา Insight behavior audience เพื่อไปต่อยอดกลยุทธ์ทางการตลาด

 • Key finding พฤติกรรมที่่เกิดขึ้นตาม Keyword ที่เราต้องการค้นหา ภาพรวมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก Online ตั้งแต่ ช่องทาง Social Network Facebook / Twitter / Instragram / Youtube) รวมไปถึงทางด้าน Pantip.com และ Website
 • Data Mining หากลุ่ม Segmentation ว่า Keyword ดังกล่าวมีการพูดคุยออกมาเป็นจำนวนกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่ม มีปัจจัยอะไรที่เป็นกระแส พร้อมที่จะผลักดันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนใหญ่ของสังคม
 • Suggesstion แต่ละกลุ่มควรจะ ทำกลยุทธ์ Strategy Marketing อย่างไร ในการสื่อสารการตลาด หรือ การประชาสัมพันธ์สินค้า
 • Solutions Insight ที่หาได้นำไปต่อยอดการตลาดออกไปได้อย่างไร ?

2. Insight Content for Marketing เพื่อการทำการตลาดให้เข้าถึงเป้าหมายมากขึ้น

 • Value Content สร้างเนื้อหา Content เข้าตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่ได้จากการหา Insight มาเพื่อโปรโมทลงในช่องทาง Social Network ต่าง ๆ
 • Training Bot ส่วนใหญ่จะใช้ Keyword อะไรกันและการตอบแบบไหนจะได้ประโยชน์สูงสุด
 • Analyst Audience วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า เพื่อหา Interest และ ความสัมพันธ์ต่อเนื่องว่าจะมีแนวโน้มสนใจสินค้าอะไรต่อไป
 • Focus Customer Group การทำการตลาดแบบกลุ่มเฉพาะเป้าหมาย ที่เราควรจะสื่อสาร ออกไปในแต่ละกลุ่ม

3.Servey Online & Off-line in deep

 • กำหนดหัวข้อแบบสอบถามทั้งแบบ Online หรือ Off- line เพื่อตอบโจทย์ในจุดประสงค์ของความต้องการของทางลูกค้า
 • กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ทำแบบทดสอบทั้ง Online และ Off- line
 • วิเคราะห์ข้อมูล Data ด้วย SPSS และ รายงานผลที่ได้ออกไปสำรวจ เพื่อนำไปต่อยอดทางการตลาด

 • ที่สำคัญ ความลับของลูกค้าคือสิ่งสำคัญ ก่อนร่วมงานจะเซ็น NDA ก่อนทุกครั้ง

Social Data & Data Analytics

Google Trends & Google Search
Social Monitoring Tool
Social Analytics Tool
Analysis Keywords & Customer Audience's
Share of Vocie & Sentiment Keyword
Suggestion Marketing Communication & Strategy

ทำไมต้องจ้างเราทำงาน

         จากประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ในช่องทาง Social Listening ผ่าน Campaign มากมายหลายอุตสาหกรรมทำให้เรามองเห็น Customer data insight ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปวางกลยุทธ์ทางการตลาด สามารถวิเคราะห์เพื่อหาโจทย์ต่าง ๆ เช่น ลูกค้าต้องการอะไร พฤติกรรมของลูกค้าเป็นอย่างไร มีกลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มแยกตาม Generation เป็นอย่างไร ภาพรวมสนใจไปทางด้านไหน รวมถึงติดตาม Monitor การทำการตลาด สินค้า Brand และ คู่แข่ง มีอะไรบ้างที่สำคัญบนโลก online เป้าหมายสำคัญคือ ลูกค้าต้องการอะไร อะไรคือความจำเป็นที่ต้องวางแผนทางการตลาดต่อไปในอนาคต

สิ่งที่จะได้รับเรา Data-driven marketing

 • Keywords ดังกล่าวมีการพูดถึงในช่องทางไหน มีภาพรวมของการพูดถึงเป็นอย่างไร ?

 • Comment Users ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่มีอิทธิพลต่อส่วนรวม

 • แบ่งหมวดหมู่ของ contents ออกมาได้จำนวนกี่หมวดหมู่

 • แกนของความสนใจที่มีการพูดถึงเป็นแกนไหน

 • แนวทางการนำเสนอ Suggestions / Strategy Marketing

More Information (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Credential | Example Report | Contact to Get Requirement

Summary Our Service

In-depth customer behavior

วิเคราะห์ Keywords ภาพรวมของสินค้าและบริการ,เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันทางการค้า เพื่อหา Insight behavior audience แล้วนำไปปรับปรุงต่อยอดกลยุทธ์ทางการตลาด

วิเคราะห์ภาพรวมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตาม Keyword สินค้าและบริการที่เกิดขึ้นบนโลก Online ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในช่องทาง Social Network ประกอบไปด้วย ช่องทาง Facebook,Twitter,Instragram,Youtube รวมไปถึงช่องทาง Pantip.com และ Website / Blog ต่าง ๆ
วิเคราะห์ แยกกลุ่ม Keyword's ที่รวบรวมมามีการพูดคุยออกมาเป็นจำนวนกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่ม มีปัจจัยอะไรที่เป็นกระแสพร้อมที่จะผลักดันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนใหญ่ของสังคม
แนะนำกลยุทธ์ในการวางแผน กลยุทธ์ทางเลือกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมา เช่น จะทำการสื่อสารการตลาด หรือประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยแนวทางอย่างไรที่จะเข้ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
ติดตามรายงานผลและสรุปรายงานให้ในแต่ละเดือนสำหรับผลการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละเดือน

Insight Content for Marketing

วิเคราะห์เนื้อหาที่เหมาะกับการสื่อสารทางการตลาดในแต่ละกลุ่ม และ วิเคราะห์เนื้อหาคู่แข่งว่าแนวทางไปทางไหน กลยุทธ์อะไรที่ควรจะทำเพื่อดึง ดูดลูกค้าคู่แข่งมาเป็นลูกค้าเรา

สร้างเนื้อหา Content เข้าตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่ได้จากการหา Insight behavior audience มาเพื่อโปรโมทลงในช่องทาง Social Network ต่าง ๆ
วิเคราะห์การใช้ Keyword ที่ใช้กันบน Online ในกลุ่มลูกค้าเรา คำไหนใช้กันมากที่สุด และการตอบแบบไหนจะได้ประโยชน์สูงสุด
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า เพื่อหา Interest และ ความสัมพันธ์ต่อเนื่องว่าจะมีแนวโน้มสนใจสินค้าอะไรต่อไป
ติดตามรายงานผลและสรุปรายงานให้ในแต่ละเดือนผ่านรายงาน Google Studio เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้ทันที

Servey Online & Off-line in deep

ผลสำรวจจากพื้นที่จริงจะช่วยทำให้ข้อมูลทั้งบนโลกออนไลน์ นำมาประกอบกันทำให้ข้อมูลมีคุณภาพมากขึ้นการตัดสินใจจะทำให้เกิด ข้อผิดพลาดน้อยลง และหวังเป้าผลได้เร็วขึ้น

ตั้งคำถามจากภาพรวม ที่เรายังไม่แน่ใจกับกระแสสังคม หรือ ข้อมูลที่มีการพูดคุยบนโลก Online ยังไม่ชัดเจน โดยกำหนดคำถามเชิงลึกเพื่อให้ได้ผลลัพท์ของข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น
วิเคราะห์ภาพรวมด้วยสถิติ SPSS เพื่อหาความสนใจ,ความรู้สึกที่มีต่อสินค้าและบริการ,และ กลุ่มลูกค้าที่มีในปัจจุบัน
วิเคราะห์ภาพรวมการเก็บข้อมูลจาก Social listening กับ ส่วน Research Off line นำมาประกอบกันเพื่อหาข้อมูลเชิงคุณภาพ, กลุ่มลูกค้าที่สนใจสินค้าเรา
แนะนำแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ควรจะทำ


About Us

We are service to provide data analysis to another platform then to design dashbord appproach to management and manage content in social network based on our niche products and Sevice, Solutions and other sevice

Social Network

FACEBOOK Follow up Facebook
YOUTUBE Follow up channel You tube
Content Data Analytics Content Data Analytics

Address Contact

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เทคโนโลยี จำกัด
6 ซ.ติวานนท์ 18 ถ. ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ติดต่อคุณ คุณชัยพร เซียนพานิช
Mobile Phone : 097-987-4263

Newsletter

© 2010 -2021 Insight behavior customer by social listening , off-line + Online power by FrontLineNews (FrontLineCo.,Ltd.) Copyright by Idea2mobile.ccom